Historie

FC Kozlovice je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu a sport na území obce Kozlovice. Jeho stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky dne 1.12.2010.

„Po několika pokusech se podařilo při předběžné schůzce milovníků sportu dne 5. 8. 1942 založit sportovní klub s názvem S.K. Kozlovice. Předsedou byl zvolen František Vašenda, čp.378 autodopravce, jednatelem Josef Ulčák, krejčí. Při klubu byly současně zřízeny pododbory: volejbalový, stolní tenis a lehká atletika. Přes zákaz veškerých schůzí bylo vykonáno: 1 valná hromada, 5 schůzí výborů, 6 členských porad, 12 hráčských porad a 11 porad mimo obec. Při založení čítal SK 52 členů činných včetně dorostu. Hřiště bylo převzato od neregistrovaného sportovního odboru Národního souručenství a nachází se na pozemku Fr. Míčka 44.“

Takto zachytila obec Kozlovice vznik či založení organizované kopané v Kozlovicích.

Kronikář dále píše – cituji:
„V roce 1943 na hřišti byla postavena dřevěná kabina se 3 místnostmi a okolo hřiště lavice. V roce 1944 příjem klubu činil K 33 516,60 a vydání K 31 678,10. Předsedou je Josef Ulčák, krejčí, náčelníkem Vašenda Josef, č. 333. Normální činnost sportovní byla po válce zahájena 12. 6. 1945. Podniky klubu však již nejsou tolika účastníky navštěvovány, jak tomu bylo za války, kdy fotbal (kopaná) byl vlastně jedinou veřejnou událostí, kdy se občané sešli dohromady a mohli se dosyta vykřičet. Také sportovní výkony velmi ochably, ježto hráči se rozcházejí do okolí za svým zaměstnáním. Rovněž i cizí hráči z Ostravy a Příbora, kteří za klub hráli po dobu okupace, přestoupili do svých mateřských klubů.“

Jen se chci zmínit, že průměrná účast diváků v létech 1943 – 44 se pohybovala od dvou set do čtyř set. Již valná hromada dne 11. 8. 1945 za účasti 155 příznivců a členů uložila, aby zaměřila pozornost na výchovu vlastních hráčů, žáků a dorostenců.

Dočasné sportovní neúspěchy po válce ale neodradily místní nadšence a intenzivně se pracovalo na úpravě stávajícího hřiště, které bylo majetkem Sokola a pozemek byl zakoupen ještě za I. republiky v roce 1937 od p. Emila Boráka.

Dnem 31. 12. 1948
končí samostatnou činnost S. K. Kozlovice a slučuje se organizačně s místní jednotou TJ Sokol.

Činnost TJ Sokol v letech 1948 až 1953
je soustředěna převážně na kopanou, kdy oddíl kopané má samostatný výbor.

Novou naději do neutěšených poměrů přinesla výroční členská schůze v roce 1955. Předsedou byl zvolen p. Josef Eliáš, Kozlovice č. 90. Pod jeho vedením došlo poměrně rychle k rozvoji veškeré činnosti TJ. Občané dokončili stavbu hřiště včetně nové tribuny pro 150 diváků. Již 5. 6. 1956 bylo nové hřiště slavnostně otevřeno.

V roce 1955 TJ Sokol uzavírá družbu se Slovenskou obcí Podolinec.

V roce 1957 byly zahájeny přípravné práce na výstavbu kluboven, kabin a sociálního zařízení.

V letech 1958 – 1959
dochází v oddílu kopané ke zkvalitnění výkonnosti a naše družstva se umisťují na předních místech, podíl má na tom trenér p. Ladislav Vaverka starší.

V soutěžích má oddíl 3 družstva: muže, dorost, žáky. V roce 1958 dochází k navázání družby mezi TJ Kozlovice a TJ Kozlovice u Přerova, která trvá dodnes. Na podzim 1960 jsme se dočkali kolaudace stavby šaten a sociálního zařízení včetně bytu.

Rok 1962 byl pro náš oddíl významný, oslavili jsme 20. výročí založení kopané, kdy žáci postoupili do okresního přeboru. 22.6. proběhla slavnostní schůze za účasti zakládajících členů.

V letech 1964 a 1965
probíhaly dokončovací práce na přístavbě budovy o nové šatny a pokladnu. Vše mělo být hotovo k termínu okrskové spartakiády v Kozlovicích. Mělo vystoupit 600 cvičenců z okolních jednot. Oddíl kopané tehdy vedli: předseda – Alfons Pustka, org. prac. – St. Krpec, pokladník – Fr. Moris, trenér „A“- M. Ermis, členové – Lub. Tabášek, Jan Holub, Lad. Minks, St. Jalůvka, Fr. Boháč, Lad. Kahánek, Jos. Eliáš, Fr. Malý, Jiří Krpec. I na poli diplomacie zaznamenala TJ významný úspěch a předsedou OV Československého svazu tělesné výchovy v roce 1969 byl zvolen p. Josef Eliáš a ve funkci okresního předsedy byl až do roku 1986.

V soutěžním ročníku 1971 – 72
muži postoupili do I. B třídy.

Nová hrací plocha…
V roce 1973 bylo započato s rekonstrukcí hrací plochy na moderní hrací terén – tzv. „tráva na škváře“ – po vzoru ligových hřišť. Z hrací plochy jsme odvezli asi 15 000 kubíků zeminy k vyrovnání sklonu. Plocha byla upravena, stříškový sklon na všechny čtyři strany, aby voda stékala do kanalizace vybudované v obvodu hrací plochy. Bylo provedeno rozšíření tribuny o dvě části pro 200 diváků k sezení, byl zhotoven ukazatel skóre a času.

Práce byly prováděny svépomocí v akci „Z“s celkovým nákladem přes 400 000,- Kčs. Celková hodnota hřiště činila 2.300.000,- Kčs. Členové a další občané odpracovali v roce 1975 – 3 260 hodin.

Po dobu rekonstrukce hřiště mistrovská utkání chlapci hráli na náhradní hrací ploše za „Kovářovým lesem“(majitel Petr Chýlek). Pozemek byl zapůjčen TJ bezplatně JZD Kozlovice.

V roce 1974
jsme přistoupili k vytvoření druhého žákovského družstva, a to mladších žáků. Zařazeni byli do okresní soutěže.

V letech 1974 – 1975
řídil TJ Sokol p. Alfréd Tkáč.

V roce 1975
jsme slavnostně otevřeli novou travnatou plochu.

V roce 1976
byl zvolen předsedou TJ Sokol p. Bohuslav Krpec, který byl i funkcionářem u zrodu fotbalu v roce 1942.

Práce s mládeží se vyplatila…
Léta 1976 až 1978
byla plodnými roky pro naši kopanou. Dorosti postoupili do I. A třídy krajské soutěž, rovněž starší žáci. Muži hráli I. B třídu, mladší žáci okresní soutěž. Ovšem nejlepších výsledků dosahovalo dorostenecké družstvo, trvale se umisťovalo na čele tabulky.

Soupeři starších žáků v I. A třídě
Třinec, Baník Ostrava, VOKD Poruba, Kovona Karviná, NHKG Karviná, 1. máj Karviná, Bohumín, Baník Havířov, Frýdlant n.O.

Úspěchy mladých fotbalistů byly velmi radostné jak pro TJ tak i pro celou obec, avšak značně zatěžovaly pokladnu oddílu. Tělovýchovná jednota hledala formy spolupráce, které by vedly k získání finančních prostředků.

TJ uzavřela s místním JZD dohodu o vzájemné spolupráci. Předmětem dohody bylo poskytnutí strojů k úpravě hrací plochy ze strany JZD. Na druhé straně členové TJ se zavázali odpracovat 1 500 hodin, 1 hodina byla hodnocena částkou 10,- Kčs.

Tělovýchovná jednota Kozlovice uzavřela smlouvu o spolupráci se sportovním klubem Strehla z NDR. Cílem vzájemné dohody byla výměna zkušeností. Obě tělovýchovné jednoty se každoročně navštěvovaly a měřily sportovní výkony.

V letech 1981 až 1983
výkonnost mužů značně poklesla v důsledku odchodu hráčů do vyšších soutěží – VP Frýdek-Místek, VOKD Poruba, Slezan FM apod.

Dorostenecké družstvo zabojovalo a postoupilo do krajského přeboru v soutěžním cyklu 1980 – 1981.

Sezóna 1982 – 1983
byla pro naši kopanou zklamáním, první mužstvo sestoupilo z I. B třídy do okresního přeboru po desetiletém pobytu v I. B.

Výbor oddílu:
Předseda – Václav Pustka

Členové – Václav Zeman, Otakar Ranocha, Rudolf Ulčák, Jaromír Hlisnikovský, Adolf Kocián, Josef Němec, Zdeněk Koza, Miroslav Vyvial.

Trenér mužů – Adolf Kocián, ved. A mužstva – Václav Zeman, ved. B mužstva – Jaromír Hlisnikovský, ved. dorostu – Josef Němec, ved. starších žáků – Zdeněk Koza, ved. mladších žáků – Miroslav Vyvial.

K první registraci „B“ mužstva dospělých dochází v roce 1970,
nevyřešená fin. situace přinutila funkcionáře v roce 1997 – 98 „B“ mužstvo odhlásit. V soutěžním ročníku 2001/02 jsme znovu obnovili jeho činnost.

V roce 1980 obdržela TJ titul „vzorná“, rovněž všechny oddíly.

V roce 1981 opouští družstvo dorostu krajský přebor a sestupuje do I. A třídy.

V roce 1982 se vrací do čela TJ p. Josef Eliáš, střídá Bohuslava Krpce.

V roce 1984 se vrací „A“ mužstvo do kraje a dorost sestupuje do okresního přeboru. Tento stav je zapříčiněn odchodem 7 nejlepších hráčů do Slezanu, Válcoven, Vítkovic, Baníku Ostrava.

Rok 1985 je šestým rokem družby s německou Strehlou.

V roce 1988
bylo zaseto škvárové hřiště. Tělovýchovná jednota v r. 88 vlastnila majetek za více než 4 mil. Kčs. Vedení odd. kopané: předseda – Jiří Krpec, org. prac.- Jan Vyvial, pokladník – Alois Sýkora, trenér – Fr. Bělunek, členové – Jos. Eliáš, M. Ermis, V. Šindelář, O. Ranocha.

Na valné hromadě v roce 1991
došlo k osamostatnění oddílu kopané pod názvem FC Kozlovice se samostatnou právní subjektivitou a předsedou byl zvolen p. Lubomír Tabašek.

Od r. 1990 mají Kozlovice opět předsedu OV ČSTV p. ing. Stanislava Zemana, který funkci vykonává dodnes.

V sezóně 1991 – 92
se muži „A“ probojovali ze 7. místa do I. A třídy. Výbor pracoval v tomto složení: předseda – L. Tabašek, org. prac.- M. Ermis, pokladník – Lad. Prašivka, členové – M. Vašenda, O. Ranocha, Jos. Zeman ml., Václav Zeman.

Rok 1992 byl padesátým rokem existence fotbalu v Kozlovicích. Celý areál prošel generální opravou a oslavy proběhly 1. a 2. srpna.

Za zmínku stojí zahájení líčení u Okresního soudu ve F-M ve věci požadavku obce Sokolské o navrácení části travnaté plochy. Vše dopadlo dobře a soudní spor v roce 1993 byl ukončen pravomocným rozhodnutím krajského soudu ve prospěch FC.

Od roku 1993 se intenzivně pracuje s mládeží od benjamínků, mladších a starších žáků. Mladší se stávají vítězi okresního přeboru ročníku 92 – 93. A jak jsme uspěli v mistrovských soutěžích ročníku 1993/94:

Benjamínci – vítězství v závěrečném turnaji Brušperské ligy

Starší žáci – župní soutěž 2. místo, mladší žáci – župní soutěž 12. místo, dorost – okresní soutěž 6. místo, „B“ muži – okresní soutěž 7. místo, „A“muži – I. A třída 14. místo, sestup do I. B třídy.

Rok 1994

byl pro fotbal velice obtížným rokem kvůli nedostatku finančních prostředků, proto na valné hromadě dne 30. června byl zvolen nový výbor ve složení: Lenka Eliášová, Jindřich Krpec, ing. Jaroslav Herot, Mgr. Jan Tabach, Václav Zeman, Josef Reček, František Bělunek, Petr Chýlek a Václav Šindelář. Na následující výborové schůzi předsedou byla zvolena Lenka Eliášová, místopředsedou Jindřich Krpec a tajemníkem ing. Jaroslav Herot. Největší akcí byla oprava plotu včetně zabetonování nových vzpěr a výměny pletiva u rodinných domků pana Pavlici, paní Sebránkové, paní Holubové a pana Kahánka.

Soutěžní ročník 1994 – 95
přinesl dorostu postup do župní soutěže.

V soutěžním ročníku 1995 – 96
bojovala v okresní soutěži dvě naše žákovská družstva pod názvem FC Kozlovice a FK Lhotka. Žáky trénuje Jiří Krpec ml., pomáhají mu Tomáš Nezhoda a podle potřeby Jiří Prokeš. Žáci FC zaujali po podzimu 4. příčku, druzí žáci pod hlavičkou FK Lhotka byli na 11. místě. Dorostenci se nevzdali a na podzim vybojovali prvenství v okresním přeboru. Fotbalový klub zakoupil autobus, který nám dobře sloužil až do konce roku 1999. Po obětavé práci řidičů jsme provedli technickou prohlídku a kromě dopravy fotbalu jsme zajišťovali dopravu na plavecký výcvik. Postupná navýšení zákonných pojistek nás vedla k tomu, abychom v roce 1999 upustili od vlastní dopravy.

Na jaře soutěžního ročníku 1995/96
završili dorostenci dvouleté úsilí postupem do župní soutěže. Výbor FC odměnil hráče čtyřdenním zájezdem do okolí Plzně, kde kluci sehráli v Komárově u Hořovic přátelské utkání s výsledkem 8:1 v jejich prospěch. Hráči Tomáš Ulčák, Martin Žídek, Michal Buksa, Martin Skoták, Zdeněk Fojtík, Petr Krpec, Petr Eliáš, Martin Chýlek, Martin Vlček, Petr Žáček, Roman Vaverka, Michal Kuchař, Zdeněk Žáček a Lukáš Žáček společně s vedením ve složení Mirek Vyvial a Zdeněk Koza st., slavili další postup, ale tenkrát v dorostenecké kategorii.

Po podzimní části soutěže 1996 – 97 dorostenci byli na 1. místě župní soutěže.

Závěr sezóny 1996 – 97
přinesl fotbalistům dvojnásobný postup. Žáci poskočili do župní soutěže, dorostenci do župního přeboru. Největší zásluhu na dorosteneckých výsledcích měl dlouholetý trenér p. Miroslav Vyvial.

Radost nám přinášeli benjamínci – tradiční vítězové „Brušperské ligy“

Jak jsme se dívali a hodnotili fotbal v Kozlovicích na prahu nového milénia?

V provozní budově jsme za šestileté období provedli několik rekonstrukcí. Z původního bytu jsme vybudovali klubovní místnost s barem, která slouží i restauraci. Vše jsme stihli svépomocí za několik dnů a zednickou zručnost zde uplatnil p. Jan Tabach s pracovním týmem ve složení Jirka Pavlica, Jindra Krpec, Jarda Herot, Petr Chýlek a další. Rozsáhlou akcí byla změna vytápění z tuhých paliv na elektrické přímotopy.

Následovaly nátěry oken, dveří, oprava plotu, podlah, izolace zdí, malování, rekonstrukce koupelny, rozvodů vody, sociální zařízení pro veřejnost, vybudování sociálního zařízení a místnosti pro rozhodčí. Stavebními úpravami jsme získali čtvrtou šatnu. O tuto akci se zasloužili Péťa Koza, Jindra Krpec a Petr Kudělka.

K uskladnění nářadí a traktoru jsme postavili plechovou hospodářskou budovu. Hlavním realizátorem byl Pepík Reček.

Zavedením plynu v obci jsme stáli před rozhodnutím, zda částku 80 000,- Kč investovat do dostavby škvárového hřiště, nebo do plynofikace naší budovy. Dosloužily elektrické bojlery, zavedli jsme plyn.

Elán do práce a chuť udělat co nejvíce pro mládež byly kaleny nedořešenými problémy z roku 1991, kdy došlo k dělení TJ Sokol a vznikla samostatná fotbalová organizace. Zapsání nemovitých objektů jsme dořešili v roce 1999. Dluh TJ Sokol 21 000,- Kč z roku 1991 se nám v roce 1998 podařilo zaplatit

Roku 1991 si předcházející výbor půjčil od obce 50 000,- Kč na autobus, který v roce 1994 prodal. Peníze na úhradu půjčky nám nebyly předány, řešení a úhrada zůstala opět na nás, kteří jsme nic nezpůsobili.

Těší nás, že se můžeme pochlubit širokou mládežnickou základnou, která má 80 dětí od 6 do 18 let.

Odpovědnost vůči kolektivu, snaha bojovat jeden za druhého, obětavost, fyzická zdatnost, přijetí porážky, omluva kamarádovi, přátelské podání ruky nebo jen poplácání – to jsou vlastnosti, které se nikomu v životě neztratí.

Fotbalový klub úzce spolupracuje s TJ Sokol. Poskytujeme Sokolu elektřinu, spolupráce je dobrá.

Od sezóny 2001 – 2002
jsme přihlásili dorostence do župní soutěže, kdy předcházející 3 ročníky jsme hráli s dvěma dorosteneckými družstvy, pro muže nakonec zůstala I. B třída.

V roce 2001 doplnily travnatou plochu důstojné střídačky. Na tribuně jsme vyměnili okapové roury, provedli generální opravu střechy. V roce 2001 jsme dořešili pětileté úsilí o vybudování náhradní škvárové plochy.

Zimní turnaje FC Kozlovice
Mužstvo dospělých zvítězilo v zimním turnaji O putovní pohár starosta města Příbora. Soupeři našich mužů byli: Kateřince, Jakubčovice n. O. Petřvald, Příbor, Baška, Ostravice, Štramberk. Nejlepším střelcem Kozlovic byl s šesti brankami Ivo Krpec, který se vrátil z půlročního hostování z Kunčic p. O. Dorostenci na témže turnaji nezklamali a skončili druzí, za účasti Bílovce, Příbora, Kateřinic (hrálo se dvoukolově).

Co nového ve fotbale
Od jara soutěžního ročníku 2000-2001 došlo k trenérským výměnám, mužstvo dospělých povede Miroslav Vyvial, dlouholetý trenér mládeže, starší dorost bude kormidlovat Jenda Vyvial z Myslíku (dříve mladší dorost) a mladší dorost Josef Němec, rozloučili jsme se s odstupujícím trenérem Láďou Vaverkou.

Na hostování odešli:
Radek Chýlek do Frýdlantu nad Ostravicí, Přemek Krpec do Lichnova, bratři Prokešovi do Válcoven plechu Frýdek–Místek, samostatnou nevyjasněnou kapitolou zůstává opakovaný přestup Martina Skotáka do Vlčovic (FC Kozlovice ho uvolnil na hostování do Frenštátu p. R.).

FC mládeži
Fotbalový klub Kozlovice společně se Základní školou v Kozlovicích uspořádali vánoční turnaj v kopané v tělocvičně základní školy. Zvítězili všichni, ale velmi potěšující je, že se turnaje zúčastnilo 165 dívek a chlapců. O vítězství bojovali ve třech kategoriích. Turnaj probíhal celou sobotu.

Setkání Kozlovic
Fotbalový klub Kozlovice hostil na svém hřišti 23. června přátele a sportovce z Kozlovic u Přerova. Tradiční setkání obou vesnic začalo v roce 1958, kdy byla navázána družba mezi oběma tělovýchovnými jednotami, a to Sokolem Kozlovice a Tělovýchovnou jednotou Kozlovice u Přerova. První přátelské zápasy v kopané byly sehrány v roce 1959. Spolupráce se postupně rozšířila i na stolní tenis, šachy, odbíjenou a divadelní činnost. V sedmdesátých letech se Kozlovice u Přerova sloučily s městem Přerov. To mělo za následek ochlazení přátelských setkání. V roce 1994 Fotbalový klub obnovil každoroční setkání, která se střídavě konají v Kozlovicích u Přerova a u nás na fotbalovém hřišti.

Velký žákovský turnaj
V sobotu 30. června jsme uspořádali na hřišti v Kozlovicích turnaj fotbalových nadějí. Benjamínci se představili ve dvou kategoriích: I. kategorie— děti narozené 1989 a 1990, II. kategorie — děti narozené 1991 a mladší. Za účasti Bílovce, Válcoven plechu F—M, Frenštátu p. R., Frýdlantu n. O., Palkovic, Hukvald, Brušperku, Metylovic. Celodenního turnaje se zúčastnilo 150 chlapců, kteří bojovali o každý míč a fotbalové začátky nahrazovali nesmírným úsilím a snahou. Vítězně z fotbalového klání ve starší kategorii vyšli chlapci FC před VP Frýdek–Místek. Nejlepším střelcem byl Martin Václavík, nejlepším hráčem Radek Chýlek ml. Mladší kategorii ovládli „uličníci“ z Frýdku–Místku, kteří zvítězili. Potěšitelné je, že celý turnaj sledovalo mnoho diváků i starosta obce p. Václav Kocián.

Podzim 2001
Martin Krpec si zkusí ligu, ale žákovskou, do 31. 12. 2001 bude hostovat ve VP F-M. Pavlík Krpec se bude snažit probojovat do základní sestavy TJ Vítkovice, starší žáci. Hostuje tam rovněž do 31. 12. 2001. Hynek Prokeš bude bojovat v mladších dorostencích ve VP F-M, hostování do 31. 12. 2001. Přemek Krpec zůstává na hostování do 31. 12.2001 v župním přeboru mužů v Lichnově. Radek Chýlek, st. se definitivně rozloučil s naším FC a přestoupil do TJ Ferrum Frýdlant n. O., kde bude působit nejen jako hráč, ale i jako trenér. Jirka Krpec se připravuje k hostování mezi muži v TJ Nošovice.V FC Kozlovice v dorostu zůstávají na hostování do 31. 12. 2001 hráči TJ Palkovice Lukáš Mališ a Jarek Filip.

V soutěžním ročníku 2004/2005
má Fotbalový klub v soutěžích tato družstva: Přípravka hraje okresní přebor, jedná se děti ročníku 1994 a mladší pod vedením p. Milana Čabaje. Jeho základna má 20 až 25 chlapců a 1 dívku. Brušperskou ligu jsme vystřídali okresním přeborem.

Starší žáci bojují v okresním přeboru pod vedením p. Pepíka Piskoře ml. a Milana Kociána. Dorostence vede p. Jiří Štefek, Ing. Jaroslav Herot a Pepík Reček rovněž v okresním přeboru. Muži „A“ jsou jediní v krajské soutěži a to v I. „B“ skupině D. Trénuje je bývalý reprezentant ČR p. Radomír Chýlek. Vedoucími prvního mužstva jsou p. Tomáš Ulčák a p. Zdeněk Koza st. Muže „B“ vedou Jindřich a Bohuslav Krpcovi, v okresní soutěži. „B“ mužstvo se úspěšně pere o bramborovou medaili. Starší páni sehráli několik přátelských utkání a dokončili opravu oplocení hlavního hřiště.

FC uspořádal zimní turnaje mužů a dorostenců za účasti 6 družstev v každé kategorii. Dorostenci měli tyto soupeře: Kateřince, Tichou, Příbor, Štramberk, Staříč. Muži: NH Ostravu, Příbor, Ostravici, Hukvaldy, Štramberk. Turnaj se hrál na škvárovém hřišti za nesmírného úsilí všech funkcionářů, protože celý turnaj provázely silné mrazy, sněžení a úprava plochy si vyžádala velkou obětavost ze strany všech dobrovolníků. Vítězi mužského turnaje se stali hráči domácího celku FC Kozlovice, dorostenci rovněž zvítězili.

Mezinárodní turnaj
Za překrásného slunečného počasí v sobotu 19. června si dala dostaveníčko žákovská družstva kopané na hřišti v Kozlovicích. Ze Slovenska přijeli kluci z SK Čadca a FK REaMOS Kysucký Lieskovec, Polsko reprezentovali žáci z SK Ustroň. Ve finále porazil domácí celek FK REaMOS poměrem 1:0 a stal se vítězem. Druhé místo získal poražený finalista, třetí SK Ustroň a čtvrtá byla FK Čadca. Hostem turnaje byl předseda Okresního fotbalového svazu z Frýdku–Místku pan Zdeněk Skotnica. Se slovenským týmem z Kysuckého Lieskovce přijel jeho prezident, který ještě nedávno působil jako aktivní hráč v II. slovenské lize. Průběh turnaje sledoval i místostarosta obce p. Lumír Červenka.

Relax cup 2004 v Kozlovicích
Fotbalový svátek zažili místní fotbalisté, „profesionálové“ i amatéři na tradičním mundialu. Sedm mužstev zápolilo v sobotu 26. června o přeborníka obce Kozlovice pod záštitou Sdružení regionu Beskydy. Vítězství si odnesly Měrkovice, druhá byla Bučina a třetí Radegast.

Valná hromada
Dne 25. února 2005 se uskutečnila Valná hromada FC, kde byl zvolen nový výbor, kdy stávající vedení po 11 letech odstoupilo a předalo občanské sdružení FC Kozlovice ve stabilizovaném stavu. Do výboru byli zvoleni tito členové: Jiří Štefek, Milan Čabaj, Petr Žáček, Bohuslav Krpec a Láďa Kahánek. Na výborové schůzi byl zvolen předsedou Bohuslav Krpec, tajemníkem Jiří Štefek. Noví spolupracovníci. K trenérovi „A“ mužstva Radku Chýlkovi přibyl od letošního roku druhý trenér Adolf Kocián, dlouholetý člen a bývalý aktivní fotbalista našeho klubu. Milanu Čabajovi u benjamínků pomáhá a bude pomáhat Víťa Svoboda.

V soutěžním ročníku 2005/2006:
muži „A“ v I. B třídě skupiny D obsadili 7. místo, muži „B“ byli v Okresní soutěži F-M na 4. místě, dorostenci v Okresním přeboru na 3. místě, žáci v Okresním přeboru na 9. místě a benjamínci v Brušperské lize na 5. místě.

Kozlovice 2006 — Beskydský turnaj mládeže v kopané 24. a 25. června 2006 v Kozlovicích
Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti. To je oficiální název projektu, který se podařilo realizovat fotbalu v Kozlovicích. Není to jen o projektu, ale hlavně o získání peněz na mládežnický turnaj. Sobota a neděle 24. a 25. června se stala dostaveníčkem nejmladších zájemců o kopanou. Nebyl to jen ledajaký turnaj, ale mezinárodní, za účasti 2 polských družstev. I ostatní účastníci reprezentovali významné moravské fotbalové kluby. Hlučín, Rožnov p. R., Frýdek–Místek, Vítkovice, Valašské Meziříčí, Baník Ostrava, NH Ostrava a někde v koutku se krčili benjamínci FC Kozlovice, ale zbytečně. I když obsadili 8. místo, podali bojovné výkony s následujícími výsledky: FC – Frýdek–Místek 0:5, FC – Valašské Meziříčí 0:2, FC – Rožnov p. R. 2:3, FC – Rekord Bielsko-Biala 1:3, FC – Hlučín 1:4, FC – Vítkovice 1:0, FC – NH Ostrava 3:1, FC – Baník Ostrava 3:0, FC – TSP Bielsko-Biala 2:4.

Fotbalový ročník 2006/2007:
muži „A“ v I. B třídě – skupině D, vybojovali 10. místo, muži „B“ v Okresní soutěži Frýdek-Místek obsadili 3. místo, dorostenci zaujali v Okresní přeboru Frýdku-Místku 4. místo a žáci v Regionální soutěži 4. místo z 6 účastníků.

Valná hromada
Proběhla dne 3. 3. 2007. Byl zvolen nový výbor fotbalového klubu ve složení: Čabaj Milan, Chýlek Martin, Mucha Zdenek, Reček Josef. Předsedou na výborové schůzi byl zvolen Milan Čabaj a z řad dobrovolníků pracoval ve výboru ve funkci organizačního pracovníka Zdeněk Krpec.

Kozlovice zvítězily v Londýně
Mladí fotbalisté FC Kozlovice startovali na turnaji v Londýně. V areálu Kodak football clubu sehráli tři vítězné zápasy s londýnskými celky a po vítězstvích 4:1, 3:0 a 6:0 skončili na prvním místě. Hráči zanechali v Anglii velmi dobrý dojem a pořadatelé je pozvali na velký letní turnaj, kde má startovat 200 mužstev, ale z finančních důvodů museli Kozlovičtí tuto nabídku odmítnout. Cílem této výpravy bylo i navázání spolupráce pro následující roky s možným startem anglických celků na kozlovickém turnaji v příštím roce. Zážitkem pro kluky byla i návštěva zákulisí stadionu Arsenalu Londýn, za který hraje mimo jiných hvězd i český reprezentant Tomáš Rosický. Kozlovičtí viděli na vlastní oči i zápas Premier league mezi domácím Fulhamem a hosty z Liverpoolu.

Kozlovice versus Kozlovice
Dne 14. 7. 2007 se uskutečnilo na hřišti FC Kozlovice v pořadí již 49. setkání fotbalových týmů FC Kozlovice — FK Kozlovice u Přerova. FC Kozlovice dokonale využil výhodu domácího prostředí a vyhrál všechny tři souboje (mezi benjamínky, muži a starými pány). V roce 2008 to bude jubilejní 50. setkání v Kozlovicích u Přerova. Příjemný den byl zakončen večerní diskotékou se speciálním hostem, Martinem Ševčíkem (účastník finále pěvecké soutěže SuperStar ČR).

Vsoutěžním ročníku 2007/2008
jsme byli méně či více úspěšní takto: Muži „A“ v I. B třídě, skupině D, byli na pěkném 5. místě, muži „B“ v Okresní soutěži Frýdek-Místek získali 8. místo, dorostenci zaujali v Okresní přeboru Frýdku-Místku 2. místo a žáci v Regionální soutěži F-M 3. místo z 6 účastníků, naši benjamínci v Brušperské lize byli na 9. místě.

Benjamínci na Slovensku
Nejmladší fotbalové naděje FC Kozlovic se zúčastnily 9. 2. 2008 mezinárodního halového turnaje v nedaleké Čadci. Turnaje se zúčastnily velkokluby jako je Martin, Žilina, Povážská Bystrica a samozřejmě domácí Čadca. Další mezinárodní halový turnaj, který se tentokrát konal 15. 3. 2008 v Žilině za účasti celků: B. Bystrica, Čadca, Trenčín, P. Bystrica, Dubnica, Námestovo a domácí Žilina. Zde naši svěřenci opět nezklamali a z turnaje si odvezli neoficiální třetí místo. Ve své věkové kategorii ročníku 2001 — 2002 sehráli kluci celkem tři střetnutí, kdy v prvním utkání vyhráli jednoznačným výsledkem nad celkem Válcoven plechu 15:0, ve druhém utkání vyhráli na půdě Hlučína 9:1 a ve třetím případě vyhráli v Karviné 6:3.

Změny funkcionářů
Výbor FC na vlastní žádost opustili Zdeněk Krpec a Martin Chýlek, z řad dobrovolníků byl výbor doplněn Milošem Ballou, který začal pracovat jako organizační pracovník a po celou od roku 1994 až dodnes účetnictví, výkaznictví, poradenství a administrativní práce dělá pro fotbal Bc. Lenka Eliášová. Po podzimní části sezony 2008/2009 (po polovině soutěže) muži „A“ jsou 10. místě, muži „B“ na 7. místě v Okresní soutěži, dorostenci na 14. místě-poslední v Okresním přeboru, žáci na 5. místě z 5 účastníků v Regionální soutěži, a dvě družstva benjamínků na 8. a na 10. místě v Brušperské lize. Konečné výsledky ročníku 2008/2009 jsou: muži „A“ skončili devátí, béčko skončilo v okresní soutěži osmé, dorost skončil v okresním přeboru poslední a následující ročník bude hrát okresní soutěž. Žáci skončili ve skupině „A“ okresní soutěže rovněž poslední.

Soutěžní ročník 2009-2010
Áčko v I.B. třídě celkově obsadilo, ještě pod vedením trenéra M. Vyviala, 10. místo se ziskem 30. bodů a skóre 39:55. Dorost pod vedením Pepíka Piskoře ukončil okresní soutěž (OS), ročník 2009-2010 na celkovém 5. místě (z devíti účastníků) se ziskem 23 bodů a skóre 35:35. Žáci skončili na podzim ve své skupině OS žáků na posledním místě s nula bodů a skóre 5:60, na jaře už to bylo lepší – získali bodů 13 a skóre 29:25. Na VH FC konané 30.11.2009 došlo k odstoupení části výboru a doplnění výboru členy novými. Výbor tak začal pracovat ve složení: L. Eliášová, A. Žák, M. Balla, J. Piskoř, J. Krpec a J. Herot.

Už po několika měsících A. Žák ukončil v květnu práci ve výboru. Miloš Balla ukončil práci z rodinných důvodů ke 30.6.2010. A tak výbor dodnes pracuje ve zbylém složení. Jarní část soutěže 2009-2010 dohrála naše mužstva se značnými potížemi. Najednou nebylo hráčů jak v žácích, tak v dorostu a nejhorší situace nastala v mužích, kdy béčko jezdilo na zápasy v sedmi, někdy v desíti a dělali nám nedobrou reklamu. Áčko na tom nebylo o nic lépe, ale díky dobrému podzimu nemělo sestupové starosti. Není se co divit, že i to byl důvod, že se Mirek Vyvial vzdal funkce trenéra. Pro výbor nastala nepříjemná situace – rozpadají se prakticky všechna mužstva, nejsou trenéři, není zájem veřejnosti o dění v našem fotbale. A tak jsme i přes přemlouvání některých hráčů béčka rezervu do nového ročníku nepřihlásili a jak se ukázalo, krok to byl správný. Dále jsme museli řešit i nově post trenéra u áčka. Nakonec se nám podařilo dohodnout na spolupráci s naším bývalým hráčem panem P. Tichavským.

Začátkem května byly zprovozněny webové stránky našeho klubu (www.fc-kozlovice.cz) a na něm se snažíme přiblížit naši práci veřejnosti. Uspořádali jsme dva týdny po sobě turnaje pro mládež. Nejdříve 7.8. turnaj dorostu. Turnaj s přehledem naší vyhráli, druhé byly Kateřince a třetí skončili kluci z Lichnova. 14.8. jsme zorganizovali turnaj osmi žákovských mužstev, hraný podle pravidel malé kopané. Naši kluci pod vedením Martina Tabacha a vedoucího Rostě Křístka postavili dvě mužstva, do každé skupiny jedno. Celkově turnaj vyhrály Palkovice, druhé skončily Vlčovice a domácí bílý tým skončil třetí. Oranžový domácí tým pak obsadil sedmé místo.

V letní přestávce jsme zajeli na pozvání do Kozlovic u Přerova.

Ústředním zájmem celého výboru však bylo poté, co jsme se na jaře 2010 dověděli, že p. Jirka Krpec po dlouhých šestnácti letech s pronajímáním restaurace končí, zajistit rychle finanční pokrytí nutné rekonstrukce budovy – zázemí našeho fotbalu. A tak vlastním zajištěním všech dodavatelských prací, výběrových řízení a sehnáním potřebných finančních prostředků, jakož i koordinací prací, se ujal předseda FC Jaroslav Herot.

Rekonstrukce byla zahájena 10.1.2011. Elektriku v celé budově podle projektové dokumentace vyměnili Boris Herot a Michal Strachota. Topení v celé budově na plyn a nové rozvody vody realizoval Pepík Navrátil. Stavební úpravy a zednické práce prováděli Zdeněk, Pavel a Radek Muchovi, s nimi pak Petr Kudělka, Jirka Pavlica, Jara Žáček, pomohl i Pavel Pustka. Malování a práce se sádrokartonem nám provedli Marián Prašivka a Jirka Pavlica. Okna v budově vyměnila společnost Svět oken s.r.o. z F-M. Pan Josef Tkáč a Václav Chýlek dřevem vyložili nový pult v restauraci. Odsávání z restaurace realizovala společnost Ateliér Top Klima s.r.o.. Koordinaci prací řídil Jindřich Krpec. Na úklidových a pomocných pracích se podíleli jak členové výboru, tak hráči a trenéři všech mužstev. Celá rekonstrukce nás vyšla na 510.000,- Kč. Výbor FC děkuje všem svým sponzorům a také zastupitelstvu obce, které nám vyšlo vstříc a svým rozhodnutím nám pomohlo profinancovat tuto rekonstrukci.

Výbor FC tímto děkuji všem, kdo se podíleli na pracích při rekonstrukci, na udržení areálu pro současnou i budoucí generace.

Soutěžní ročník 2021-2022

A team si po výborné sezoně v 1.B třídě vybojoval po dlouhé době postup do 1.A třídy.

Soutěžní ročník 2022 – 2023

A team nastoupil nově do 1.A třídy sk.A